Polityka prywatności

§ 1 Administrator danych

1. Administratorem danych osobowych przekazanych za pośrednictwem serwisu internetowego WWW.DESIGO.EU jest Desigo Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, ul. Henryka Hubala Dobrzańskiego 99/1.17, 41-217 Sosnowiec.

2. Administrator danych szanuje prawa Użytkowników do prywatności i dba o ochronę danych osobowych, którymi administruje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO). W tym celu do zbierania danych osobowych, przechowywania i każdego innego przetwarzania wykorzystuje odpowiednie narzędzia techniczne i informatyczne oraz stosuje specjalistyczne procedury organizacyjne.

3. W trakcie korzystania z serwisu WWW.DESIGO.EU chronimy Twoją prywatność zapewniając przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak również zapewniając ich ochronę od strony informatycznej i technicznej. Przedstawione poniżej zasady opisują, jakie dane osobowe gromadzimy i jak możemy z tych informacji korzystać.

§ 2 Przetwarzanie danych

1. W czasie korzystania z serwisu WWW.DESIGO.EU, podczas wypełnienia formularza rejestracyjnego, kontaktowego itp. możesz zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, nr IP.

2. Powyższe dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika systemu podczas rejestracji w serwisie, lub podczas wykorzystania formularza kontaktowego służącego do komunikacji z Administratorem danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże brak zgody na ich przetwarzanie przez Administratora danych uniemożliwia skorzystanie serwisu.

3. Celem użycia danych osobowych jest świadczenie wszelkich usług oferowanych przez firmę Desigo sp. z o.o. m.in. do realizacji zamówień na usługi hostingowe oraz zamówienia domen internetowych.

§ 3 Prawa osób, których dane dotyczą

1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które dotyczą jego osoby w tym prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia.

2. Po przyjęciu wniosku o usunięcie Twoich danych osobowych z systemu nie będziemy już ich przetwarzać. Wyjątek stanowi sytuacja gdy istnieją: ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec sprzeciwu, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

§ 4 Bezpieczeństwo danych

1. System informatyczny oraz dane, które zbieramy i przetwarzamy, są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich, spełniający bardzo wysokie wymagania bezpieczeństwa zarówno pod względem technicznym (informatycznym), jak i prawnym.

2. Dane, które przesyłane są na nasze serwery są chronione są przy pomocy protokołu SSL/TLS. Oznacza to, że dane osobowe przesyłane są przy wykorzystaniu zabezpieczeń kryptograficznych (szyfrowane).

3. Współpracujemy z ekspertami IT zapewniającymi stałe bezpieczeństwo Państwa danych osobowych i dostosowywanie systemu informatycznego do zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości i zagrożeń. Programiści czuwają nad bieżącym wdrażaniem odpowiednich procedur i bezpieczeństwem Twoich danych.

4. W celu zapewnienia usługi o najwyższej jakości korzystamy z pomocy partnera – firmy Smarthost Sp. z o.o., który jest ogólnopolskim dostawcą usług hostingowych.  Administrator danych zapewnia przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa w tym dotyczących ochrony danych osobowych. Przekazujemy im jedynie te dane, które są niezbędne, wyłącznie do celów określonych w umowie, czyli administrowania serwisem oraz procesem zliczania głosów. Cała procedura jest nadzorowane przez Administratora danych, a po zakończeniu świadczenia usługi i przekazaniu wyników głosowania do Administratora danych, Firma Smarthost sp. z o.o. bezpowrotnie kasuje z baz danych wszelkie dane osobowe.

5. Nie przekazujemy danych osobowych, którymi administrujemy innym podmiotom trzecim ani państwom trzecim.

6. Udostępnianie Twoich danych osobowych możliwe jest wyłącznie na zasadach i wypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa. W przypadku naruszenia prawa, lub gdy będzie to wymagane przepisami prawa, możemy udostępnić posiadane dane upoważnionym organom i osobom, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.

7. Strona internetowa WWW.DESIGO.EU wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), przechowywane przez Twoją przeglądarkę internetową na twardym dysku Twojego komputera w celu przyspieszenia współpracy pomiędzy Twoim komputerem a naszymi serwerami. Dzięki wykorzystaniu cookies nie musisz ponownie wprowadzać informacji za każdym razem kiedy wracasz na naszą stronę. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji zezwalającej na zapisywanie plików cookies, nie uniemożliwia korzystania z serwisu, ale w niektórych sytuacjach dostęp do jego części może być wolniejszy.

8. Ze względów bezpieczeństwa dane o adresie IP użytkownika serwisu, zapisywane są w logach systemowych serwera. Sam adres IP nie pozwala na bezpośrednią identyfikację użytkownika.

9. Zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki Prywatności.

10. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem witryny internetowej serwisu wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa.

11. Dbamy o prywatność Użytkowników serwisu, w związku z tym każdy korzystający z naszej aplikacji lub witryny internetowej zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych następujących treści: a) charakterze bezprawnym, b) które powodują zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych należących do Administratora danych lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług, c) które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub które są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 5 Przepisy końcowe

1. W razie wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa i regulacji obowiązujących w naszym serwisie, będziemy współpracować z policją, prokuraturą, sądami, by pomóc w ujęciu osób dopuszczających się czynów zabronionych.

2. W celu zadania pytania, przekazania uwag dotyczących niniejszej Polityki lub skorzystania ze swoich praw w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o przesłanie wiadomości do Inspektora Ochrony Danych na adres email biuro@desigo.eu lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych. W celu weryfikacji tożsamości Użytkownika możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.

3. W przypadku jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora danych na podstawie RODO nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.