Регламент доменного імені .pl від 18 грудня 2006 року. (у редакції, чинній з 1 грудня 2015 року).

 1. Регламент визначає умови надання послуг NASK у сфері обслуговування імен в домені .pl.

 

I. ВИЗНАЧЕННЯ

 1. Терміни, що використовуються в Регламенті, означають:
  1. NASK – Науково-академічна комп’ютерна мережа, науково-дослідний інститут з місцезнаходженням у Варшаві, внесений до Реєстру підприємців Національного судового реєстру під номером 0000012938. Детальна інформація про NASK доступна на веб-сайті NASK, а саме за адресою www.dns.pl.
  2. Регламент – цей регламент.
  3. Доменне ім’я – послідовність символів у домені .pl. Символи, які можуть складати доменне ім’я, їх кількість та умови розміщення вказані на веб-сайті NASK.
  4. Домен .pl – один з доменів всесвітньої доменної системи, внесений до бази даних Адміністрації Інтернет-адрес, що відповідає дволітерному позначенню Республіки Польща, відповідно до стандартів, що застосовуються Адміністрацією Інтернет-адрес.
  5. Партнер – суб’єкт, пов’язаний з NASK договором про співпрацю в сфері Адміністративно-технічного обслуговування, який внесений до актуального списку Партнерів, розміщеного на веб-сайті NASK.
  6. Учасник тендеру – особа, яка з метою укладення Договору подала Оферту через Партнера.
  7. Абонент – суб’єкт, який є стороною Договору з компанією ” NASK “.
  8. Пропозиція – пропозиція укласти Договір із зазначенням Доменного імені, Абонента, серверів, призначених для обслуговування Доменного імені, та інших даних, необхідних для укладення та виконання Договору, як зазначено на сайті NASK.
  9. Обслуговування Доменного імені – надання можливості користувачам Інтернету використовувати вказані Абонентом дані, необхідні для комунікації в Інтернеті і розміщені в пам’яті пристрою, призначеного для цієї мети NASK. Використання відбувається у відповідь на запити, отримані цим пристроєм, які надходять від користувачів Інтернету.
  10. Адміністративно-технічна підтримка – сукупність дій, що виконуються NASK, необхідних для обслуговування Доменного імені, які включають в себе, зокрема, управління даними, що надаються Абонентом, і надання систем для обробки таких даних.
  11. Договір – угода між NASK та Абонентом, яка стосується обслуговування Доменного імені. Послуги NASK щодо Адміністративної та Технічної підтримки регулюються окремим договором, укладеним між NASK та Партнером.
  12. Заміна Абонента – передача всіх прав та обов’язків Абонента, що випливають з Договору, третій особі.
  13. Позов – звернення третьої особи до Арбітражного суду або іншого суду, передбаченого законом, за захистом своїх прав, які могли бути порушені Абонентом в результаті укладення або виконання Договору.
  14. Зміна повноважень – зміна даних про сервери, призначені для обслуговування Доменного імені.
  15. Арбітражний суд – один з постійно діючих арбітражних судів, що діє при установах, які уклали з NASK угоду про співпрацю для вирішення спорів, зазначених на Веб-сайті NASK.
  16. Веб-сайт NASK – веб-сайт NASK, доступний за адресою www.dns.pl, присвячений, зокрема, питанням, пов’язаним з Договором.

 

II. УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

 1. Договір між NASK та Абонентом укладається з моменту прийняття NASK пропозиції, поданої через Партнера, але не пізніше моменту початку Обслуговування доменного імені. Пропозиція, незалежно від того, в якій формі вона була подана Партнеру, направляється Партнером до NASKу формі, узгодженій між NASK та Партнером в окремій домовленості.
 2. Подаючи Пропозицію, Учасник гарантує, що дані, які містяться в ній, є вірними, і що подання Пропозиції та укладення Договору не призведе до порушення прав або законів третіх осіб, включаючи, зокрема, те, що Доменне ім’я не буде використовуватися для розповсюдження шкідливого програмного забезпечення, управління ботнетом або фішингу.
 3. NASK не розслідує, чи порушує Підписник, укладаючи або виконуючи Договір, права третіх осіб або будь-які положення законодавства. Укладення Договору не означає надання Абоненту будь-яких прав щодо Доменного імені, крім тих, які прямо випливають з Договору, або визнання того, що пропозиція Абонента або виконання Договору не порушує права третіх осіб.
 4. NASK може відмовити в прийнятті Оферти, зокрема, коли:
  1. учасник тендеру не виконав технічних умов, зазначених на веб-сайті NASK,
  2. NASK пов’язаний договором про підтримку того ж самого Доменного імені, яке було зазначено в Пропозиції, або процес укладення такого договору ще не завершено, за винятком випадків, коли Пропозиція була опціоном, як це визначено в окремих положеннях, опублікованих на Веб-сайті NASK.

 

III. ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ

 1. Компанія NASK здійснює Обслуговування доменного імені для Абонента та надає Адміністративну та Технічну підтримку для Партнера.
 2. Виконання Договору та пов’язаних з ним дій здійснюється NASK на підставі даних про Доменне ім’я та Абонента, наданих Партнером. Надані таким чином дані про Абонента NASK розміщує в базі даних абонентів Доменного імені, що знаходиться у відкритому доступі на сайті NASK. NASK може запросити додаткові документи або інформацію, що стосуються даних, пов’язаних з Пропозицією або Договором. У випадку з фізичними особами необхідна їх згода на включення персональних даних відповідно до чинного законодавства.
 3. Партнер сплачує винагороду в розмірі та на умовах, погоджених в окремій угоді між NASK та Партнером. Розмір плати за Адміністративно-технічну послугу вказаний у переліку платежів, що стягуються з Партнерів, опублікованому на веб-сайті NASK. Обов’язок сплати зборів покладається на Партнера, а Підписник від нього звільняється.
 4. Про зміну даних, що стосуються Доменного імені або Абонента, Абонент зобов’язаний повідомити NASK за допомогою Партнера. У разі неповідомлення, NASK виконує Договір та пов’язані з ним дії, використовуючи наявні дані.

 

IV. СПІВПРАЦЯ З ПАРТНЕРОМ

 1. Підписник погоджується надавати Партнеру адміністративні та технічні послуги, а Партнер – виконувати дії, що стосуються Договору, при цьому дії або бездіяльність Партнера мають безпосередній вплив на Підписника. Абонент, надаючи згоду, зазначену в попередньому реченні, несе відповідальність перед NASK за дії або бездіяльність Партнера, пов’язані з Доменним ім’ям, на яке поширюється дія Договору.
 2. Замість існуючого Партнера Підписник може на умовах, викладених на веб-сайті NASK, вказати іншого Партнера, висловивши згоду, зазначену в пункті 11. Після такої зміни згода, надана існуючому Партнеру, втрачає чинність по відношенню до NASK.
 3. Якщо договір про співпрацю в рамках Адміністративно-технічної підтримки з Партнером, якому Підписник надав згоду, зазначену в розділі 11, розірвано або закінчився, Підписник зобов’язаний подати у формі та в строк, визначені NASK, заяву про продовження дії Договору, зокрема, про надання такої згоди іншому Партнеру на умовах, викладених на Веб-сайті NASK. У цей період Адміністративно-технічна послуга не надається. Неподання декларації за формою або у строк, визначений NASK, або ненадання вищезазначеної згоди до такого строку дає право NASK розірвати Договір шляхом припинення Обслуговування доменного імені. Припиненню Обслуговування доменного імені може передувати призупинення Обслуговування доменного імені, і якщо вищезгадана згода надається під час такого призупинення, Угода продовжує діяти.
 4. NASK не є представником Партнера, і NASK не несе відповідальності за дії або бездіяльність Партнера.

 

V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 1. NASK несе відповідальність перед Підписником за збитки, що виникли внаслідок невиконання або неналежного виконання зобов’язань з боку NASK, при цьому розмір збитків обмежується п’ятнадцятикратним максимальним розміром винагороди, зазначеним у переліку винагород, що стягуються Партнерами, опублікованому на веб-сайті NASK на дату початку розгляду справи щодо таких збитків. Це обмеження відповідальності не застосовується у разі заподіяння шкоди внаслідок навмисної вини, а також в інших випадках, визначених імперативними нормами законодавства.

 

VI. ЗМІНИ

 1. Зміна Абонента здійснюється через Партнера за умови дотримання обставин, зазначених у пункті 17 Регламенту.
 2. У разі повідомлення NASK про виникнення Позову, зміна Абонента доменного імені, щодо якого виник Позов, призупиняється до завершення Позову, але не довше ніж на один рік з дати повідомлення NASK про виникнення суперечки. Цей строк може бути продовжений NASK за умови, що сторона Позову доведе, що спір ще не завершено. Призупинення Зміни абонента не впливає на положення Регламенту, що стосуються розірвання Договору.
 3. Зміна Повноважень здійснюється через Партнера.
 4. ункти 3-6 застосовуються відповідно, за винятком пункту 6(б), що стосується Зміни Повноважень.

 

VII. Позови

 1. У випадку, якщо третя особа звернеться до Арбітражного суду проти Абонента з Позовом, який ґрунтується на твердженні, що Абонент порушив права цієї особи в результаті укладення або виконання Договору, Абонент зобов’язаний передати до Арбітражного суду підписаний протокол у строк, зазначений у вимозі про підписання цього протоколу.
 2. Не підписання протоколу, зазначеного в попередньому пункті, тягне за собою розірвання Договору після закінчення тримісячного терміну з дати, встановленої для підписання протоколу, причому цей термін скорочується до дати розірвання Договору відповідно до інших положень Регламенту, якщо ця дата припадає на період до закінчення тримісячного терміну з дати, встановленої для підписання протоколу. У випадку, якщо протягом періоду, зазначеного у попередньому реченні, Арбітражний суд інформує NASK про те, що підписана форма про вступ до Арбітражного суду була доставлена до Суду, Угода не розривається. Положення цього та попереднього пунктів не застосовуються у випадках, визначених імперативними нормами права.
 3. Остаточне рішення арбітражного суду або суду загальної юрисдикції, в якому зазначено, що Абонент порушив права третьої особи, є підставою для розірвання NASK Договору з таким Абонентом без попередження. Виконання судових рішень та дій, зазначених у попередньому реченні, може відбуватися на підставі процедур, опублікованих на веб-сайті NASK.

 

VIII. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

 1. Договір укладається на невизначений термін і може бути розірваний Абонентом без попередження. Розірвання здійснюється через Партнера відповідно до розділу 13. Зокрема, несплата Партнером збору, зазначеного в розділі 9, що стосується надання Адміністративної та технічної підтримки після першого року Обслуговування доменного імені, вважається розірванням, відповідно до другого речення в розділі 26. NASK не вимагає від Підписника сплати таких зборів.
 2. NASK може розірвати Угоду з письмовим повідомленням за три місяці.
 3. Незалежно від причин, зазначених в інших положеннях Регламенту, NASK може розірвати Договір без попередження у випадку порушення Абонентом положень Регламенту.
 4. Припинення обслуговування доменного імені з боку NASK рівнозначне розірванню Договору, при цьому припиненню обслуговування доменного імені передує призупинення обслуговування доменного імені. У випадку, якщо Партнер сплачує зазначену в пункті 9 плату за надання Адміністративно-технічних послуг після першого року Обслуговування доменного імені, під час призупинення Обслуговування доменного імені, яке стало наслідком несплати такої плати, дія Договору продовжується.
 5. У випадку, якщо NASK встановить, що використання Обслуговування доменного імені спричиняє, може спричинити або вплинути на виникнення або розвиток загрози безпеці або стабільності світової доменної системи або домену .pl, NASK має право призупинити Обслуговування доменного імені або змінити Повноважень.
 6. Розірвання Договору не є підставою для відшкодування NASK частково або повністю зборів, зазначених у пункті 9, і NASK не вимагатиме від Абонента сплати будь-яких зборів у зв’язку з розірванням Договору. NASK не втручається в питання взаєморозрахунків між Абонентом і Партнером.

 

 

IX. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Наслідки подання неправдивих відомостей, надання помилкових, неповних або неправдивих даних Партнеру або NASK несе Учасник та Абонент.
 2. З питань, пов’язаних з Пропозицією або Договором, NASK може зв’язуватися з використанням адрес електронної пошти, наданих Учасником або Абонентом. Кореспонденція, відправлена на таку адресу, вважається доставленою. Кореспонденція Абонента може бути надіслана факсом або як додаток до повідомлення, надісланого електронною поштою, однак NASK може вимагати доставки документа в оригіналі.
 3. Положення цього Регламенту не порушують прав споживачів, що випливають з правових норм, чинних у Республіці Польща.
 4. Регламент є невід’ємною частиною Договору, але у випадку будь-якої невідповідності між положеннями Регламенту та Договору, застосовуються положення Договору.
 5. Абонент інформується про зміни в Регламенті відповідно до положень закону. NASK може, зокрема через Партнера, інформувати Абонента про зміну Регламенту в електронній формі. Змінений Регламент є обов’язковим для Абонента, якщо він не розірве Договір протягом 2 тижнів з моменту інформування про зміну Регламенту. Строк розірвання Договору в такому випадку становить 1 місяць. Положення цього розділу не впливають на інші положення Регламенту, що стосуються розірвання Договору.
 6. Регламент зі змінами та доповненнями набирає чинності з 1 грудня 2015 року, за умови, що для Абонента, пов’язаного Договором на цю дату, Регламент зі змінами та доповненнями, якщо Договір не буде розірвано відповідно до пункту 33, набирає чинності з дати, зазначеної вище, або з дати, що випливає з пункту 33, залежно від того, яка з цих дат буде пізнішою. По відношенню до Абонента, пов’язаного Договором про надання Адміністративно-технічних послуг від його імені, Регламент у цій редакції набуває чинності на умовах, викладених вище, за умови, що Абонент попередньо надав згоду, зазначену в пункті 11 вище, на надання Адміністративно-технічних послуг від імені Партнера, причому така згода надається на умовах, викладених на Веб-сайті NASK (надалі – “Вибір Партнера”). У випадку, якщо вибір Партнера не буде здійснено до 1 грудня 2015 року, застосовуються положення пункту 35.
 7. Користування Адміністративно-технічними послугами, що надаються NASK Абоненту, можливе лише до кінця розрахункового періоду, що діє для такого Абонента, визначеного на підставі Тарифів, та розпочатого до 2 грудня 2015 року. Нездійснення вибору Партнера до закінчення вищезазначеного періоду дає право NASK розірвати Договір шляхом припинення Обслуговування доменного імені, при цьому такому розірванню може передувати припинення Обслуговування доменного імені після закінчення вищезазначеного періоду. У разі обрання Асоційованого партнера під час такого припинення, Угода продовжує діяти, а Умови та положення, змінені цим документом, набувають чинності для такого Абонента на момент обрання Асоційованого Партнера.
 8. Незважаючи на вищевикладене, положення пунктів 34-36 щодо Абонентів, пов’язаних Договором, набувають чинності з дати, що випливає з пункту 33 Регламенту, якщо тільки Договір не буде розірвано відповідно до положень цього пункту.
 9. У питаннях, не врегульованих Умовами та Договором, застосовуються положення чинного законодавства Республіки Польща. Позови в рамках зобов’язань, що випливають з Договору, між Абонентом, який має місце проживання або зареєстрований офіс за межами Польщі, і NASK, вирішуються загальними судами, відповідними до зареєстрованого офісу NASK.